سمعک یونیترون Unison Essential

    500,000 تومان

    سمعک یونیترون Unison Essential  دارای انواع مدلها  می باشد به صورتی که این مدل از سمعک های یونیترون کوچک ترین اندازه سمعک را دارا می باشد کهبه عنوان سمعک نامرئی از آن یاد می کنیم ،